قالب بتن پیش ساخته

با تشکر از دانش و کارشناسان مجرب در هر دو آهنربا وبتن پیش ساختهHorizon Magnetics توجه سیستم آهنربای صنعتی خود را بر توسعه و ساخت مجموعه های آهنربایی نئودیمیم برای قالب های پیش ساخته بتن متمرکز می کند.به منظور صرفه جویی در هزینه و افزایش راندمان کار، صدها کارخانه پیش ساخته از آهنرباهای کرکره ای ما برای پروفیل قالب های عناصر بتنی پیش ساخته، پخ های آهنربایی مثلثی برای ایجاد لبه ای اریب برای شیار قطره ای، آهنرباهای ثابت کننده درج شده مانند شکاف های مغناطیسی و آهنرباهای گلدانی برای تعمیر استفاده می کنند. قطعات داخلیبرخی از مجموعه های آهنربایی ما به عنوان طرح یا اندازه استاندارد برای صنعت رایانه شخصی شناخته شده اند.

آهنربای شاتر

پخ مغناطیسی

مغناطیسی فرورفتگی سابق

مگنت را وارد کنید

سیستم شاتر مغناطیسی

آهنربا قابلمه ضد غرق

آهنربا قابلمه با نخ خارجی

آهنربا قابلمه با رزوه داخلی